Obchodní podmínky

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Specifikace digitálního produktu
 3. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena, způsob úhrady
 5. Dodací podmínky
 6. Zabezpečení digitálních produktů a uživatelských účtů
 7. Podmínky plnění služby zakoupené prostřednictvím digitálního produktu
 8. Odstoupení od smlouvy
 9. Závěrečná ustanovení

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej digitálních produktů (dále také „produkt“) prodávající, kterou je společnost ARUN thai s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Jana Zajíce 127, IČ: 17730325, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek www.thajske-masaze-kolin.cz.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej digitálních produktů prodávajícího na webových stránkách:

www.thajske-masaze-kolin.cz

1.6. Digitálním produktem se rozumí dárkový poukaz na službu poskytovanou prodávajícím v jeho provozovně. 

 1. SPECIFIKACE DIGITÁLNÍHO PRODUKTU

2.1. Digitálním produktem prodávaným prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se rozumí dárkový poukaz na službu, poskytovanou prodávajícím.

2.2. Služba definována na dárkovém poukazu je neměnná, stejně tak její délka.

2.3. Služba je poskytnuta držiteli dárkového poukazu s jedinečným číselným označením jednorázově. 

2.4. Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců od zakoupení, nebylo li domluveno jinak. Veškeré změny v platnosti musí být doloženy písemnou komunikací mezi prodávajícím a kupujícím.

2.5. Plnění předmětu dárkového poukazu je možné využít v provozovnách prodávajícího kdykoli v otevírací době. Aktuální otevírací doba je vždy uvedena na webových stránkách poskytovatele www.thajske-masaze-kolin.cz a může se měnit.

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, je uvedeno na webových stránkách prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

3.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, ceně včetně poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný prodejní doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 3 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, který si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu produktu.

 

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Cena produktu je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

4.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi prodejní doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

4.3.Cenu produktu hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet číslo 150607/5500 vedený u Raiffeisen Bank.

4.4. V případě, kdy to umožňuje prodejní formulář, jsou pro bezhotovostní platby platební metody napojeny na platební bránu ShoptetPay společnosti Shoptet, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Shoptet.

4.5. Využít můžete možností plateb, které jsou uvedeny v prodejním formuláři.

4.6. Platba je jednorázová.

4.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

4.8. Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. U digitálních produktů se dodáním rozumí zaslání produktu / dárkového poukazu na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři.

5.2. Možnost využít předmět plnění zakoupeného digitálního produktu poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, není-li uvedeno jinak.

 

 1. ZABEZPEČENÍ DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ A UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ

6.1. Dárkový poukaz je určen pouze pro osobní potřebu zákazníka nebo ho zákazník může darovat právě jedné další osobě.

6.2.   Dárkový poukaz je označen jedinečným číselným kódem. Tento číselný kód může být uplatněn pouze jednou. V případě kopírování poukazu se zákazník vystavuje riziku, že mu nebude poskytnuta služba zakoupená prostřednictvím digitálního produktu. 

6.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 

 1. PODMÍNKY PLNĚNÍ SLUŽBY ZAKOUPENÉ PROSTŘEDNICTVÍ DIGITÁLNÍHO PRODUKTU

7.1. Služba zakoupená prostřednictví digitálního produktu bude uskutečněna po předchozí potvrzené objednávce termínu realizace.

7.2. Služba bude poskytnuta po předložení dárkového poukazu s platným jedinečným číselným kódem.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

8.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosím vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávající odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Informaci o odstoupení od kupní smlouvy odešlete prosím emailem na info@thajske-masaze-kolin.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Peníze za produkt Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

8.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávající

Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.thajske-masaze-kolin.cz
 2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@thajske-masaze-kolin.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Toto aktuální znění všeobecných obchodních podmínek je platné a účinné od 1.prosince 2022.

Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.